POLITYKA PRYWATNOŚCI

INFORMACJA ADMINISTRATORA DANYCH OSOBOWYCH SPORZĄDZONA NA PODSTAWIE ART. 13 UST. 1 i 2 OGÓLNEGO ROZPORZĄDZENIA O OCHRONIE DANYCH (RODO) W związku z wejściem w życie i koniecznością stosowania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (zwanego dalej „Rozporządzeniem”) Dorota Kuźnicka prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą ELEGANCKI BUT D & R MISHELLE DOROTA KUŹNICKA z siedzibą w Bydgoszczy wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod numerami NIP 559-11-19-160, REGON 340538495 (zwana dalej także: „Sklepem Internetowym”) będąca właścicielem domeny internetowej www.dkuznicka.pl przedstawia poniższe informacje dotyczące zasad przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dorota Kuźnicka prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą ELEGANCKI BUT D & R MISHELLE DOROTA KUŹNICKA z siedzibą w Bydgoszczy wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod numerami NIP 559-11-19-160, REGON 340538495; dane kontaktowe – numer telefonu: +48 505 154 326, adres e-mail: salon@dkuznicka.pl.
 2. Z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych wyznaczonym przez dkuznicka.pl można się kontaktować pisząc na adres pocztowy ul. Gdańska 61, 85-005 Bydgoszcz, najlepiej z dopiskiem: „Inspektor Danych Osobowych” lub adres e-mail – salon@dkuznicka jako tytuł wiadomości podając „Inspektor Danych Osobowych”.
 3. Sklep internetowy przetwarza Pani/Pana dane osobowe w następujących celach:
  1. rejestracji konta w sklepie internetowym, w celu utworzenia indywidualnego konta i zarządzania tym kontem, podstawa prawna: niezbędność do wykonania umowy o świadczenie usługi konta (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
  2. składania zamówienia w sklepie internetowym, w celu wykonania umowy sprzedaży, podstawa prawna: niezbędność do wykonania umowy sprzedaży (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
  3. subskrypcji biuletynu informacyjnego (Newsletter), w celu wykonania umowy, której przedmiotem jest usługa świadczona drogą elektroniczną, podstawa prawna – zgoda osoby, której dane dotyczą na wykonanie umowy o świadczenie usługi Newsletter (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
  4. przekazania Pani/Pana danych osobowych do ING Banku Śląskiego S.A. („Bank”) w związku z:
   1. świadczeniem przez Bank na rzecz Sklepu internetowego usługi udostępnienia infrastruktury do obsługi płatności przez Internet (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia);
   2. obsługą i rozliczaniem przez Bank płatności dokonywanych przez klientów Sklepu internetowego przez Internet przy użyciu instrumentów płatniczych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia),
   3. w celu weryfikacji przez Bank należytego wykonania umów zawartych ze Sklepem internetowym, w szczególności zapewnienia ochrony interesów płatników w związku ze składanymi przez nich reklamacjami (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia),
  5. przekazania Pani/Pana danych osobowych do PayU sp. z o.o. w związku z możliwością zaproponowania dokonania zapłaty za nabyty towar lub usługę przez PayU sp. z o.o. w ramach umowy zlecenia obejmującej formułę zakupową „Kup z PayU” i udostępnieniem tej formuły zakupowej przez Sklep internetowy, a także celu weryfikacji przez PayU Sp. z o.o. należytego wykonania takich umów zlecenie (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).
 4. Poza celami wskazanymi w ust. 3 (cel pierwszorzędny), Sklep internetowy może przetwarzać Pani/Pana dane osobowew innych prawnie dopuszczalnych celach (cel drugorzędny), gdy cel pierwszorzędny i drugorzędny są ze sobą ściśle powiązane. W ramach takiego przetwarzania Sklep internetowy działając na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia, przewiduje przetwarzanie danych osobowych także w następujących celach drugorzędnych:
  1. od klientów mogą być także gromadzone dane nawigacyjne, w tym informacje o linkach i odnośnikach, w które zdecydują się kliknąć lub innych czynnościach, podejmowanych w sklepie internetowym. Podstawa prawna – prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ułatwieniu korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną oraz na poprawie funkcjonalności tych usług;
  2. w celu ustalania, dochodzenia i egzekucji roszczeń mogą być przetwarzane niektóre dane osobowe podane przez klienta w ramach korzystania z funkcjonalności w sklepie internetowym takie jak: imię, nazwisko, dane dotyczące korzystania z usług, jeżeli roszczenia wynikają ze sposobu, w jaki klient korzysta z usług, inne dane niezbędne do udowodnienia istnienia roszczenia, w tym rozmiarów poniesionej szkody. Podstawa prawna – prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ustaleniu, dochodzeniu i egzekucji roszczeń oraz na obronie przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami i innymi organami państwowymi.
 5. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w celach określonych w ust. 3 oraz w ust. 4 następować będzie w związku z istnieniem prawnie uzasadnianego interesu realizowanego przez Sklep internetowy.
 6. W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celach określonych w ust. 3 i 4, Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione przez Sklep internetowy innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych, którymi mogą być:
  1. ING Bank Śląski S.A.;
  2. Twisto Polska sp. z o.o.;
  3. firmie kurierskiej.
 7. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres uzasadniony do realizacji celów wskazanych w ust. 3, tj.:
  1. w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda wówczas dane osobowe Klienta przetwarzane są przez ELEGANCKI BUT D & R MISHELLE DOROTA KUŹNICKA tak długo, aż zgoda nie zostanie odwołana, a po odwołaniu zgody przez okres czasu odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń jakie może podnosić ELEGANCKI BUT D & R MISHELLE DOROTA KUŹNICKA jakie mogą być podnoszone wobec niego. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat sześć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – trzy lata;
  2. w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest wykonanie umowy, wówczas dane osobowe Klienta przetwarzane są przez ELEGANCKI BUT D & R MISHELLE DOROTA KUŹNICKA długo, jak jest to niezbędne do wykonania umowy, a po tym czasie przez okres odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat sześć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – trzy lata.
 8. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Panu/Pani:
  1. prawo dostępu do treści swoich danych osobowych;
  2. prawo do ich sprostowania, gdy są niezgodne ze stanem rzeczywistym;
  3. prawo do ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych;
  4. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
  5. prawo do przenoszenia danych.
 9. W przypadku, gdy przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, ma Pani/Pan prawo do wycofania takiej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie danych przed cofnięciem zgody ani podstawę prawną tego przetwarzania.
 10.  Organem nadzorczym wobec Sklepu internetowego w zakresie danych osobowych jest ELEGANCKI BUT D & R MISHELLE DOROTA KUŹNICKA Pani/Pan ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 11. W przypadku, gdy podanie przez Panią/Pana danych osobowych następuje w celu zawarcia umowy ze Sklepem internetowym, podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia tej Umowy. Podanie danych osobowych w tej sytuacji jest dobrowolne, jednak konsekwencją niepodania tych danych będzie brak możliwości zawarcia umowy ze Sklepem internetowym.W przypadku, gdy podanie przez Panią/Pana danych osobowych następuje w celu przekazania Pani/Pana danych osobowych do PayU Polska sp. z o.o. przed zawarciem umowy sprzedaży towaru (lub usługi) nabywanego w Sklepie internetowym, przekazanie tych danych jest warunkiem zawarcia umowy sprzedaży w związku modelem biznesowym prowadzenia działalności przyjętym przez Sklep internetowy.W przypadku przekazania Pani/Pana danych osobowych do Banku w związku z obsługą i rozliczaniem płatności dokonywanych przez Panią/Pana płatności na rzecz Sklepu internetowego przez Internet przy użyciu instrumentów płatniczych, podanie danych jest wymagane w celu realizacji płatności i przekazania potwierdzenia jej dokonania przez Bank na rzecz Sklepu internetowego. W przypadku przekazania Pani/Pana danych osobowych do Banku w celu weryfikacji przez Bank należytego wykonania umów zawartych ze Sklepem internetowym, w szczególności zapewnienia ochrony interesów płatników w związku ze składanymi przez nich reklamacjami podanie tych danych jest wymagane w celu umożliwienia realizacji umowy zawartej pomiędzy Sklepem internetowym a Bankiem. W przypadku przekazania Pani/Pana danych osobowych do PayU Polska sp. z o.o. w związku z możliwością zaproponowania Pani/Panu dokonania zapłaty ceny za nabyty przez Panią/Pana towar lub usługę przez PayU Polska sp. z o.o. w ramach umowy zlecenia obejmującej formułę zakupową „Kup z PayU” i udostępnieniem tej formuły przez Sklep internetowy, podanie tych danych i przetwarzanie ich w tym celu jest wymagane w związku modelem biznesowym prowadzenia działalności przyjętym przez Sklep internetowy i w celu realizacji umowy zawartej pomiędzy Sklepem internetowym a PayU Polska Sp. z o.o.