REGULAMIN SKLEPU DK

Regulamin sklepu internetowego dkuznicka.pl

§ 1
Postanowienia wstępne

 1. Sklep internetowy dostępny pod adresem internetowym dkuznicka.pl prowadzony jest przez Dorotę Kuźnicką prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą DK by Dorota Kuźnicka z siedzibą w Bydgoszczy wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod numerami NIP 559-11-19-160, REGON 340538495.
 2. Niniejszy regulamin skierowany jest zarówno do klientów będących  konsumentami, jak i do klientów nimi niebędących, określa zasady i tryb zawierania z klientem umowy sprzedaży na odległość za pośrednictwem sklepu.

§ 2
Definicje

 1. Dzień roboczy – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 2. Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
 3. Klient – (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; – która zawarła lub zamierza zawrzeć umowę sprzedaży ze sprzedawcą.
 4. Konsument – osoba fizyczna dokonująca ze sprzedawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 5. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.
 6. Produkt – dostępna w Sklepie rzecz ruchoma będąca przedmiotem umowy sprzedaży między klientem a sprzedawcą.
 7. Regulamin – niniejszy regulamin sklepu.
 8. Sklep – sklep internetowy prowadzony przez sprzedawcę pod adresem internetowym dkuznicka.pl.
 9. Sprzedawca – Dorota Kuźnicka prowadząca działalność gospodarczą pod firmą DK by Dorota Kuźnicka z siedzibą w Bydgoszczy wpisaną wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod numerami NIP 559-11-19-160, REGON 340538495.
 10. Umowa sprzedaży – oznacza umowę sprzedaży produktu zawartą między klientem, a sprzedawcą na odległość za pośrednictwem sklepu na zasadach określonych w regulaminie.
 11. Zamówienie – oświadczenie woli klienta wyrażające bezpośrednią wolę zawarcia umowy sprzedaży na odległość składane z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość, określające produkty, co do których klient składa ofertę zawarcia umowy sprzedaży oraz dane klienta konieczne dla ewentualnego zawarcia i wykonania umowy sprzedaży.
 12. Konto – oznacza indywidualny dla każdego klienta panel, uruchamiany na jego rzecz przez sprzedawcę, po dokonaniu przez klienta rejestracji i zawarciu umowy świadczenia usługi prowadzenia konta klienta.

§ 3
Kontakt ze Sklepem

Adres sprzedawcy: ul.Gdańska 61, 85-005 Bydgoszcz

Adres e-mail Sprzedawcy: manager@dkuznicka.pl

Numer telefonu: +48 517 222 733

Numer rachunku bankowego Sprzedawcy 16 1160 2202 0000 0001 2934 9240

Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów

podanych w niniejszym paragrafie.

Klient może porozumieć się telefonicznie ze Sprzedawcą w godzinach 10:00-18:00

§ 4
Wymagania techniczne

Do korzystania ze sklepu, w tym przeglądania asortymentu sklepu oraz składania zamówień na produkty, niezbędne są:

 1. urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu Internet Explorer 11 lub Chrome 66 lub Firefox 60 lub Opera 53 lub Safari 5 lub nowszych, z włączoną obsługą języka Javascript, akceptująca pliki typu „cookies” oraz łącze internetowe o przepustowości co najmniej 256 kbit/s, strona internetowa sklepu jest responsywna i dynamicznie dopasowuje się do każdej rozdzielczości ekranu,
 2. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),
 3. włączona obsługa plików cookies,
 4. zainstalowany program FlashPlayer.

§ 5
Informacje ogólne

 1. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością sklepu z infrastrukturą techniczną klienta.
 2. Przeglądanie asortymentu sklepu nie wymaga zakładania konta. Składanie zamówień przez klienta na produkty znajdujące się w asortymencie sklepu możliwe jest albo po założeniu konta zgodnie z postanowieniami § 6 regulaminu albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację zamówienia bez zakładania konta.

§ 6
Zakładanie konta w sklepie

 1. Aby założyć konto w sklepie należy wypełnić formularz rejestracji udostępniony przez sprzedawcę na stronie internetowej sklepu i wypełniony przesłać drogą elektroniczną do sprzedawcy poprzez wybór odpowiedniej funkcji znajdującej się w formularzu. Podczas rejestracji klient ustala indywidualne hasło.
 2. Założenie konta w sklepie jest dobrowolne i darmowe.
 3. W trakcie wypełniania formularza rejestracyjnego klient ma możliwość zapoznania się z regulaminem, akceptując jego treść poprzez oznaczenie odpowiedniego pola w formularzu.
 4. Po przesłaniu wypełnionego formularza rejestracyjnego klient otrzymuje niezwłocznie drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany w formularzu potwierdzenie rejestracji przez sprzedawcę. Z tą chwilą zawarta zostaje umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi prowadzenia konta klienta, zaś klient uzyskuje możliwość dostępu do konta klienta i dokonywania zmian podanych podczas rejestracji danych.
 5. Logowanie się na konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w formularzu rejestracji.
 6. Klient ma możliwość w każdej chwili bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć konto poprzez wysłanie stosownego żądania do sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adresy podane w § 3.

§ 7
Zasady składania zamówienia

 1. Informacje zawarte na stronie internetowej sklepu nie stanowią oferty sprzedawcy w rozumieniu kodeksu cywilnego, a jedynie zaproszenie klientów do składania ofert zawarcia umowy sprzedaży.
 2. Klient może składać zamówienia w sklepie za pośrednictwem strony internetowej sklepu przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.
 3. W celu złożenia zamówienia należy:
  1. wybrać produkty będące przedmiotem zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Do koszyka” (lub równoznaczny),
  2. zalogować się do sklepu (opcjonalnie) lub skorzystać z możliwości złożenia zamówienia bez rejestracji,
  3. jeżeli wybrano możliwość złożenia zamówienia bez rejestracji – wypełnić formularz zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy zamówienia oraz adresu, na który ma nastąpić dostawa produktu, wybrać rodzaj przesyłki (sposób dostarczenia produktu), wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane odbiorcy zamówienia,
  4. kliknąć przycisk “Zamawiam i płacę” oraz potwierdzić zamówienie, klikając w link przesłany w wiadomości e-mail,
  5. każdorazowo przed wysyłką zamówienia do sprzedawcy klient jest informowany o łącznej cenie za wybrane produkty i dostawę, jak też o wszystkich dodatkowych kosztach jakie jest zobowiązany ponieść w związku z umową sprzedaży,
  6. wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i w zależności od sposobu płatności, opłacić zamówienie w określonym terminie, z zastrzeżeniem § 8 pkt 3.
 4. Zamówienie stanowi złożenie sprzedawcy przez klienta oferty zawarcia umowy sprzedaży produktów będących przedmiotem zamówienia.
 5. Następnie, Sprzedawca przesyła na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej informację o przyjęciu zamówienia do realizacji. Informacja o przyjęciu zamówienia do realizacji jest oświadczeniem Sprzedawcy o przyjęciu oferty, o której mowa w §4 ust. 9 powyżej i z chwilą jego otrzymania przez Klienta zostaje zawarta Umowa sprzedaży.

§ 8
Oferowane metody dostawy oraz płatności

 1. Sprzedawca realizuje Dostawę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Zamówione towary są dostarczane do Klienta za pośrednictwem dostawcy na adres wskazany w formularzu zamówienia.
 3. W dniu wysłania Towaru do Klienta przekazywana jest na adres poczty elektronicznej klienta informacja potwierdzająca nadanie przesyłki przez sprzedawcę.
 4. Klient obowiązany jest zbadać doręczoną przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach danego rodzaju. W razie stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia przesyłki klient ma prawo żądać od pracownika dostawcy spisania właściwego protokołu.
 5. Klient ma możliwość odbioru osobistego zamówionego produktu. Odbioru można dokonać w sklepie stacjonarnym w dni robocze, po wcześniejszym ustaleniu terminu odbioru, za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie.
 6. Sprzedawca, zgodnie z wolą klienta, dołącza do przesyłki będącej przedmiotem dostawy paragon albo fakturę VAT obejmującą dostarczane Towary.
 7. Ceny na stronie Internetowej sklepu zamieszczone przy danym produkcie stanowią ceny brutto i nie zawierają informacji odnośnie kosztów dostawy i wszelkich innych kosztów, które klient będzie zobowiązany ponieść w związku z umową sprzedaży, o których klient będzie poinformowany przy wyborze sposobu dostawy i składaniu zamówienia.
 8. Klient może skorzystać z następujących metod płatności:
  1. płatność przy odbiorze gotówką lub kartą płatniczą z opcją odbioru osobistego w sklepie stacjonarnym,
  2. płatność gotówką za pobraniem, płatność dostawcy przy dokonywaniu dostawy,
  3. płatność przelewem bankowym na konto sprzedawcy;
  4. płatność elektroniczne przelewem bankowym poprzez zewnętrzny system płatności Twisto, obsługiwany przez firmę Twisto Polska sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie.
 9. Szczegółowe informacje na temat metod dostawy oraz akceptowalnych metod płatności znajdują się na stronie internetowej sklepu.
 10. Klient jest każdorazowo informowany przez sprzedawcę na stronie internetowej sklepu o terminie w jakim jest zobowiązany dokonać płatności za zamówienie w wysokości wynikającej z zawartej Umowy sprzedaży.
 11. W wypadku niewywiązania się przez Klienta z płatności w terminie, o którym mowa w §8 ust. 2 Regulaminu, sprzedawca wyznacza klientowi dodatkowy termin na dokonanie płatności i informuje o nim klienta na trwałym nośniku. Informacja o dodatkowym terminie na dokonanie płatności zawiera również informację, że po bezskutecznym upływie tego terminu, sprzedawca odstąpi od umowy sprzedaży. W wypadku bezskutecznego upływu drugiego terminu na dokonanie płatności, sprzedawca prześle klientowi na trwałym nośniku oświadczenie o odstąpieniu od umowy na podstawie art. 491 Kodeksu Cywilnego.

§ 9
Wykonanie umowy sprzedaży

 1. Zawarcie umowy sprzedaży między klientem a sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez klienta zamówienia za pomocą formularza zamówienia w Sklepie internetowym zgodnie z § 7 Regulaminu.
 2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez sprzedawcę klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania zamówienia adres poczty elektronicznej klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia sprzedawcy o otrzymaniu zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta umowa sprzedaży między klientem a sprzedawcą.
 3. W przypadku wyboru przez klienta płatności:
  1. przelewem, płatności elektronicznych albo płatności kartą płatniczą, klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 3 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy sprzedaży – w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane,
  2. płatności za pobraniem przy odbiorze przesyłki, klient obowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki,
  3. płatności gotówką przy odbiorze osobistym przesyłki, klient obowiązany jest dokonać płatności przy odbiorze przesyłki w terminie 3 dni od dnia otrzymania informacji o gotowości przesyłki do odbioru.
 4. Jeżeli klient wybrał sposób dostawy inny niż odbiór osobisty, produkt zostanie wysłany przez sprzedawcę w terminie wskazanym w jego opisie (z zastrzeżeniem ustępu 5 niniejszego paragrafu), w sposób wybrany przez klienta podczas składania zamówienia.
 5. W przypadku zamówienia produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin.
 6. W przypadku zamówienia produktów o różnych terminach dostawy, klient ma możliwość żądania dostarczenia produktów częściami lub też dostarczenia wszystkich produktów po skompletowaniu całego zamówienia.
 7. Początek biegu terminu dostawy produktu do klienta liczy się w następujący sposób:
  1. w przypadku wyboru przez klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne lub kartą płatniczą – od dnia uznania rachunku bankowego sprzedawcy,
  2. w przypadku wyboru przez klienta sposobu płatności za pobraniem – od dnia zawarcia umowy sprzedaży,
  3. w przypadku wyboru przez klienta odbioru osobistego produktu, produkt będzie gotowy do odbioru przez klienta w terminie wskazanym w opisie produktu, o gotowości produktu do odbioru klient zostanie dodatkowo poinformowany przez sprzedawcę poprzez przesłanie stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania zamówienia adres poczty elektronicznej klienta.

§ 10
Prawo odstąpienia od umowy

 1. Konsument może w terminie 30 dni odstąpić od umowy sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 2. Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dostarczenia produktu konsumentowi lub wskazanej przez niego osobie innej niż przewoźnik.
 3. W przypadku umowy, która obejmuje wiele produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach, termin wskazany w ust. 1 biegnie od dostawy ostatniej rzeczy, partii lub części.
 4. Konsument może odstąpić od umowy, składając sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od umowy wystarczy wysłanie przez konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu.
 5. Oświadczenie może być wysłane za pomocą tradycyjnej poczty bądź drogą elektroniczną poprzez przesłanie oświadczenia na adres e-mail sprzedawcy lub przez złożenie oświadczenia na stronie internetowej sprzedawcy – dane kontaktowe sprzedawcy zostały określone w § 3.
 6. W przypadku przesłania oświadczenia przez konsumenta drogą elektroniczną, sprzedawca niezwłocznie prześle konsumentowi na podany przez konsumenta adres e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 7. Skutki odstąpienia od umowy:
  1. w przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość Umowę uważa się za niezawartą,
  2. w przypadku odstąpienia od umowy sprzedawca zwraca konsumentowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez sprzedawcę, zwrotu płatności sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami, sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania produktu z powrotem lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 8. Konsument powinien odesłać produkt na adres sprzedawcy podany w §3 regulaminu niezwłocznie, nie później niż 30 dni od dnia, w którym poinformował sprzedawcę o odstąpieniu od umowy. Termin zostanie zachowany, jeśli konsument odeśle produkt przed upływem terminu 30 dni.
 9. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu produktu, także koszty zwrotu produktu, jeśli ze względu na swój charakter produkt ten nie mógł zostać w zwykłym trybie odesłany pocztą.
 10. Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości produktu wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania produktu.
 11. W przypadku gdy ze względu na charakter produktu nie może on zostać odesłany w zwykłym trybie pocztą, informacja o tym, a także o kosztach zwrotu produktu, będzie się znajdować w opisie produktu w sklepie.
 12. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umowy:
  1. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
  2. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
  3. o świadczenie usług, jeżeli sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przez rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy,
  4. w którym cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którym sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy,
  5. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

§ 11
Reklamacja i gwarancja

 1. Umową sprzedaży objęte są nowe produkty.
 2. Sprzedawca jest obowiązany dostarczyć klientowi rzecz wolną od wad.
 3. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u sprzedawcy towaru klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym.
 4. Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w §3 regulaminu adresy sprzedawcy.
 5. Zaleca się, aby w reklamacji zawrzeć m.in. zwięzły opis wady, okoliczności (w tym datę) jej wystąpienia, dane klienta składającego reklamację, oraz żądanie klienta w związku z wadą towaru.
 6. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni, a jeśli nie zrobi tego w tym terminie, uważa się, że żądanie klienta uznał za uzasadnione.
 7. Towary odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres podany w § 3 regulaminu.
 8. W przypadku, gdy na produkt została udzielona gwarancja, informacja o niej, a także jej treść, będą zawarte przy opisie produktu w sklepie.

§ 12
Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

§ 13
Postanowienia końcowe

 1. Umowy zawierane poprzez sklep zawierane są w języku polskim.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.